Visitor Services Manager (North) – Castell Henllys, Pembrokeshire


 Leisure & Tourism
 Crymych SA41 3RL, UK
 VSM_Castell Henllys
Full Time

  About the Job

Visitor Services Manager (North) – Castell Henllys, Pembrokeshire
Full Time, 37 hours per week

Fancy relocating to beautiful Pembrokeshire?

Pembrokeshire Coast National Park is one of Britain’s most iconic protected areas and the award winning Castell Henllys Iron Age Village is one of our most immersive and cherished visitor facilities.

The Visitor Services Manager will;

- Lead and develop a diverse team responsible for delivering an exceptional visitor experience.
- Refresh and grow our exciting costumed interpretation programme for visitors, schools and local residents.
- Deliver commercially viable and customer-focussed services that drive visitor numbers and spend.
- Develop, manage and promote a relevant and inspiring programme of activities and events which interpret the special qualities of Pembrokeshire.

The ideal candidate will have;

- Experience of operational management, gained at a senior level, on a large-scale complex site within the leisure, tourism or heritage sector(s).
- A proven track record of driving customer-focussed strategy and delivering consistent and sustainable performance improvements.
- The ability to successfully manage a team in their day-to-day operations and through the process of strategic change.
- You will need the ability to engage with people in Welsh and English.

You may have experience of the following: Cultural Services Manager, Castle Manager, Heritage Manager, Museum Manager, Visitor Services Manager, Visitor Experience Manager, Customer Service Manager or Operations Manager.

Salary and Benefits;

Basic salary up to £28,221, minimum 23 days’ holiday plus public holidays, local government pension scheme, flexible working arrangements, training and career development opportunities.

Relocation Package Available for the right candidate.
 
Welsh translation
 
Rheolwr Gwasanaethau i Ymwelwyr (Gogledd) - Castell Henllys, Sir Benfro
 
Llawn Amser, 37 awr yr wythnos
 
Awydd adleoli i hyfryd Sir Benfro?
 
Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn un o ardaloedd gwarchodedig mwyaf eiconig Prydain ac mae Pentref Oes Haearn Castell Henllys yn un o'n cyfleusterau ymwelwyr mwyaf difyr a drysorir.
 
Bydd y Rheolwr Gwasanaethau i Ymwelwyr;
 
- Yn arwain ac yn datblygu tîm amrywiol sy'n gyfrifol am gyflwyno profiad eithriadol i ymwelwyr.
- Yn adnewyddu a thyfu ein rhaglen gyffrous o ddehongli drwy wisgoedd y cyfnod ar gyfer ymwelwyr, ysgolion a’r trigolion lleol.
- Yn cyflwyno gwasanaethau masnachol hyfyw â ffocws ar y cwsmer sy'n cynyddu nifer yr ymwelwyr a gwariant.
- Yn datblygu, rheoli a hyrwyddo rhaglen berthnasol ac ysbrydoledig o weithgareddau a digwyddiadau sy'n dehongli rhinweddau arbennig Sir Benfro.
 
Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol;
 
- Brofiad o reoli gweithredol, a enillwyd ar lefel uwch, ar safle amlweddog ar raddfa fawr o fewn y sector(au) hamdden, twristiaeth neu dreftadaeth.
- Hanes profedig o hybu strategaeth sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ac o lwyddo i gyflawni gwelliannau cyson a chynaliadwy mewn perfformiad.
- Y gallu i reoli tîm yn llwyddiannus yn eu gweithrediadau beunyddiol o ddydd i ddydd a thrwy'r broses o newid strategol.
- Bydd angen y gallu arnoch i ymgysylltu â phobl yn y Gymraeg ac yn Saesneg.
Efallai bod gennych brofiad o'r canlynol: Rheolwr Gwasanaethau Diwylliannol, Rheolwr Castell, Rheolwr Treftadaeth, Rheolwr Amgueddfa, Rheolwr Gwasanaethau i Ymwelwyr, Rheolwr Profiad Ymwelwyr, Rheolwr Gwasanaethau Cwsmer neu Reolwr Gweithrediadau.
 
Cyflog a Buddion;
 
Cyflog sylfaenol hyd at £28,221, lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau a gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, cyfleoedd hyfforddiant a datblygu gyrfa.
 
Mae Pecyn Adleoli ar gael i'r ymgeisydd iawn.

  Job Summary

Job Title
Visitor Services Manager (North) – Castell Henllys, Pembrokeshire

Closing Date
Sunday, February 10, 2019

Date Posted
Wednesday, January 9, 2019

Reference Code
VSM_Castell Henllys

Location
Crymych SA41 3RL, UK

Sector
Leisure & Tourism

Job Description Visitor Services Manager (North Pembs)  View Advert
Apply Now