Visitor Services Manager (West) - St Davids, Pembrokeshire


 Leisure & Tourism
 St Davids, Haverfordwest, UK
 VSM_St.Davids
Full Time

  About the Job

Visitor Services Manager (West) - St Davids, Pembrokeshire
Full Time, 37 hours per week

Fancy relocating to beautiful Pembrokeshire?

Pembrokeshire Coast National Park is one of Britain’s most iconic protected areas and the award winning Oriel y Parc visitor centre and gallery is one of our highest profile visitor facilities.

The Visitor Services Manager will;

- Lead and develop a diverse team responsible for delivering an exceptional visitor experience.
- Work in partnership with National Museum Wales to deliver a high profile annual exhibition programme.
- Deliver commercially viable and customer-focussed services that drive visitor numbers and spend.
- Develop, manage and promote a relevant and inspiring programme of activities and events which interpret the special qualities of Pembrokeshire.

The ideal candidate will have;

- Experience of operational management, gained at a senior level in a customer-focussed role within the leisure, hospitality or cultural sector(s).
- A proven track record of driving customer-focussed strategy and delivering consistent and sustainable performance improvements.
- The ability to successfully manage a team in their day-to-day operations and through the process of strategic change.
- You will ideally need the ability to engage with people in Welsh and English.

You may have experience of the following: Cultural Services Manager, Arts Development Officer, Heritage Manager, Museum Manager, Visitor Services Manager, Visitor Experience Manager, Customer Service Manager or Operations Manager.

Salary and Benefits;

Basic salary up to £28,221, minimum 23 days’ holiday plus public holidays, local government pension scheme, flexible working arrangements, training and career development opportunities.

Relocation Package Available for the right candidate.
 
Welsh version:
 
Rheolwr Gwasanaethau i Ymwelwyr (Gorllewin) - Tyddewi, Sir Benfro
Llawn Amser, 37 awr yr wythnos
 
Awydd adleoli i hyfryd Sir Benfro?
Mae Parc Cenedlaethol Arfordir Penfro yn un o ardaloedd gwarchodedig mwyaf eiconig Prydain ac mae’r ganolfan ymwelwyr Oriel y Parc sydd wedi ennill sawl gwobr yn un o'n cyfleusterau uchaf ei broffil i ymwelwyr.
 
Bydd y Rheolwr Gwasanaethau i Ymwelwyr;
 
-Yn arwain ac yn datblygu tîm amrywiol sy'n gyfrifol am gyflwyno profiad eithriadol i ymwelwyr.
- Yn gweithio mewn partneriaeth ag Amgueddfa Genedlaethol Cymru i gyflwyno rhaglen flynyddol o arddangosfeydd uchel eu proffil.
- Yn cyflwyno gwasanaethau masnachol hyfyw â ffocws ar y cwsmer sy'n cynyddu nifer yr ymwelwyr a gwariant.
- Yn datblygu, rheoli a hyrwyddo rhaglen berthnasol ac ysbrydoledig o weithgareddau a digwyddiadau sy'n dehongli rhinweddau arbennig Sir Benfro.
 
Bydd gan yr ymgeisydd delfrydol;
 
- Brofiad o reoli gweithredol, a enillwyd ar lefel uwch mewn swydd sydd â ffocws ar y cwsmer o fewn y sector(au) hamdden, lletygarwch neu ddiwylliannol.
- Hanes profedig o hybu strategaeth sy'n canolbwyntio ar y cwsmer ac o lwyddo i gyflawni gwelliannau cyson a chynaliadwy mewn perfformiad.
- Y gallu i reoli tîm yn llwyddiannus yn eu gweithrediadau beunyddiol o ddydd i ddydd a thrwy'r broses o newid strategol.
- Yn ddelfrydol bydd angen y gallu arnoch i ymgysylltu â phobl yn y Gymraeg ac yn Saesneg.
 
Efallai bod gennych brofiad o'r canlynol: Rheolwr Gwasanaethau Diwylliannol, Swyddog Datblygu’r Celfyddydau, Rheolwr Treftadaeth, Rheolwr Amgueddfa, Rheolwr Gwasanaethau i Ymwelwyr, Rheolwr Profiad Ymwelwyr, Rheolwr Gwasanaethau Cwsmer neu Reolwr Gweithrediadau.
 
Cyflog a Buddion;
 
Cyflog sylfaenol hyd at £28,221, lleiafswm o 23 diwrnod o wyliau a gwyliau cyhoeddus, cynllun pensiwn llywodraeth leol, trefniadau gweithio hyblyg, cyfleoedd hyfforddiant a datblygu gyrfa.
 
Mae Pecyn Adleoli ar gael i'r ymgeisydd iawn.

  Job Summary

Job Title
Visitor Services Manager (West) - St Davids, Pembrokeshire

Closing Date
Sunday, February 10, 2019

Date Posted
Wednesday, January 9, 2019

Reference Code
VSM_St.Davids

Location
St Davids, Haverfordwest, UK

Sector
Leisure & Tourism

Job Description Visitor Services Manager (West Pembs)  View Advert
Apply Now